هاست لینوکس پانصد مگابایت

500 مگابایت فضای دیسک
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعدا دامین قابل میزبانی محدود
امکانات نامحدود

هاست لینوکس یک گیگ

1024 مگابایت فضای دیسک
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعدا دامین قابل میزبانی محدود
امکانات نامحدود

هاست لینوکس دو گیگ

2048 مگابایت فضای دیسک
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد دامین قابل میزبانی محدود
امکانات نامحدود

هاست لینوکس پنج گیگ

5120 مگابایت فضای دیسک
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد دامین قابل میزبانی محدود
امکانات نامحدود

هاست لینوکس ده گیگ

10240 مگابایت فضای دیسک
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد دامین قابل میزبانی محدود
امکانات نامحدود